Universitatea OVIDIUS Constanta

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Universitatea OVIDIUS
Bdul Mamaia 124, 900572 Constanţa - România
Telefon: 0241 618372   -   0241 511512
 
Începând cu data de 1 iulie 2010, acest site NU va mai fi întreţinut!
Site-ul Departamentului ID-IFR al UOC a fost mutat la adresa http://idifr.univ-ovidius.ro/Default.aspx
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilii ID/IFR ai Departamentului.
In 1999

 

Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

 

În Universitatea „Ovidius” Constanţa, activitatea ID-IFR este administrată de Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR). Acesta funcţionează potrivit unor standarde de dotare şi organizare elaborate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi detaliate în Regulamentul propriu.

În anul 1999, în cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa (UOC) se înfiinţează Centrul de Studii pentru Învăţământ la Distanţă, care conform HBS nr. 181/23.05.2001 devine Centrul ID-IFR. Prin hotărârea de senat HS nr. 51/07.02.2007, Centrul de Studii ID-IFR se transformă în Departament ID-IFR al Universităţii “Ovidius” Constanţa.

Învăţământul la Distanţă (ID), respectiv Învăţământul cu Frecvenţă Redusă (IFR) reprezintă forme moderne de învăţământ superior prin care se asigură posibilităţi de formare iniţială, perfecţionare sau conversie profesională pentru categorii largi de cetăţeni, fără întreruperea activităţii lor profesionale.

Învăţământul la Distanţă şi Învăţământul cu Frecvenţă Redusă sunt reglementate de Legea 84/1995 (republicată în 2006), Ord. MEC 5073/1998, Ord. MEC 3354/1999, HG 1124/2000, HG 1011/2001, HG 1214/2001, Legea 288/2004, Legea 87/2006, HG 404/2006 şi HG 1175/2006.

Departamentul ID-IFR al UOC dispune de spaţii de învăţământ, bază tehnico-materială, aparatură de multiplicare pusă la dispoziţia Editurii UOC pentru tipărirea materialelor specifice activităţii ID-IFR, aparatură de învăţământ la distanţă, facilităţi Internet/Intranet dezvoltate de Departamentul ID-IFR, săli şi laboratoare modernizate, PC-uri şi software licenţiat.

Prioritatea Departamentului ID-IFR este dezvoltarea unui sistem tutorial adecvat care să asigure pregătirea şi verificarea cunoştinţelor la acelaşi nivel cu practicile educaţionale tradiţionale de la forma de învăţământ zi.


TIPURI ŞI NIVELURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ID-IFR

Universitatea „Ovidius” Constanţa poate oferi prin sistemul de învăţământ universitar ID-IFR următoarele tipuri şi niveluri de pregătire profesională:
- calificări superioare universitare finalizate prin examen de licenţă/diplomă;
- specializări post-universitare şi studii de masterat, atestate prin diplome;
- perfecţionare postuniversitară finalizată prin certificate de absolvire;
- conversie profesională de nivel superior finalizată prin diplome sau certificate.

Diplomele şi certificatele sunt echivalente celor obţinute în învăţământul de zi.


ADMITEREA LA ID-IFR

Admiterea se desfăşoară în cadrul facultăţilor care şcolarizează specializări la ID-IFR, pe baza aceloraşi criterii ca şi admiterea la forma de învăţământ zi, în aceleaşi liste de candidaţi sau pe liste separate. Acest tip de învăţământ se organizează numai în regim cu taxă.

Numărul studenţilor înmatriculaţi la ID-IFR (pe ani universitari):

- 1999-2000: 366

- 2000-2001: 1750

- 2001-2002: 2293

- 2002-2003: 2638

- 2003-2004: 2855

- 2004-2005: 2949

- 2005-2006: 3060

- 2006-2007: 2834

- 2007-2008: 2577

- 2008-2009: 2455

- 2009-2010: 2321


MATERIALE DIDACTICE ŞI EXAMINĂRI  

Studentul angrenat în procesul de învăţământ ID-IFR va primi următoarele materiale şi informaţii prin mediile de comunicare puse la dispoziţie de UOC:
- cursul tipărit, contra cost sau varianta electronică a cursului, în mod gratuit;
- materialele auxiliare însoţitoare (ghidul de utilizare a cursului şi/sau caietul de exerciţii şi/sau caietul de lucrări practice şi de laborator);
- programarea exactă a activităţilor didactice (calendarul disciplinei);
- programarea exactă a testelor de verificare pe parcursul semestrului; studentul trebuie să cunoască conţinutul probelor, bibliografia, sistemul de evaluare; se recomandă examinarea cu lucrare tip grilă pentru înlăturarea suspiciunilor privind corectitudinea notării;
- programarea evaluarii finale (examen sau colocviu); se vor menţiona data, locul şi numele examinatorilor.

În UOC studenţii ID-IFR beneficiază de site-ul http://idd.univ-ovidius.ro în care găsesc cursurile în format electronic sub forma de fişiere PDF.


STRUCTURA CURSULUI

Un curs original, specific ID/IFR, cuprinde o tematică adecvată unui grup ţintă şi este realizat în mai multe unitati de învăţare-lecţii. Fiecare lecţie este însoţită de un ansamblu de întrebări de autoevaluare, exerciţii şi/sau probleme aplicative, iar la sfârşit va exista un rezumat al lecţiei. Cursul va fi însoţit de materiale ajutătoare care contribuie la o mai bună înţelegere de către student a problemelor predate (DVD-uri cu informatii in format video şi/sau audio, etc.).


DISTRIBUIREA CURSURILOR

Cursurile sunt distribuite pe module şi furnizează studenţilor suportul şi instrumentele necesare. Aceste sisteme şi servicii includ tutorialele şi lucrările practice, mijloacele moderne de comunicaţii (Intranet, Internet, CD-ROM-uri, DVD-uri), materiale tipărite şi cursuri on-line din biblioteca virtuală şi orice alt mijloc de comunicare adecvat la cerinţele cursanţilor şi la subiectele predate.


STRUCTURA DISCIPLINELOR

Disciplinele prevăzute în planul de învăţământ sunt structurate de trei categorii:
- obligatorii;
- opţionale (este obligatorie o disciplină dintr-un pachet opţional);
- facultative.

Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunosţintelor de bază specifice domeniului. Disciplinele opţionale vizează aprofundarea unor direcţii particulare, precum şi specializarea studenţilor. Disciplinele facultative urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură generală a studenţilor angajând domenii complementare.


ACTIVITĂŢI DIDACTICE ID-IFR

Programele ID/IFR pentru studii universitare de licenţă se organizează pe baza planurilor de învăţământ aprobate pentru aceleaşi programe de studiu de la forma de învăţământul de zi.

În cadrul fiecărei discipline se cuantifica următoarele tipuri de activităţi:
- pentru ID: activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC), activităţi aplicative asistate (AA)- ore de laborator sau alte activităţi practice;
- pentru IFR: activităţi de seminar (S) şi de evaluare pe parcurs, activităţi aplicative- laborator (L), proiect (P), practică.

Activităţile didactice de la formele de învăţământ ID şi IFR sunt gestionate de către coordonatorul de disciplină (la ID) şi titularul de disciplină (la IFR). Aceştia elaborează programa analitică şi formează echipa care elaborează materialele didactice (manuale de studiu, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, materiale multimedia etc.) în formatul specific ID/IFR.

Interfaţa între studenţi, resursele de învăţământ şi coordonatorul de disciplină/titularul de disciplină este asigurată de tutore (la ID)/personal didactic ce desfăşoară activităţi de seminar, laborator, proiect, lucrări practice (la IFR). Aceştia susţin activităţi didactice şi de consultanţă în conformitate cu programa analitică a disciplinei.


FORME DE VERIFICARE
 

Verificarea pregătirii studentului se face pe întregul parcurs al semestrului, în cadrul seminariiior, prin lucrări practice, proiecte, referate, teste, examene parţiale şi alte forme specifice de verificare precizate în programa analitică.

Încheierea activităţii la o disciplină de învăţământ se realizează prin examen (E) sau colocviu (C).

De regulă, colocviile se desfăşoară în ultima săptămână de cursuri a semestrului.

Modul de susţinere a examenelor şi colocviilor, precum şi modul de stabilire a notei finale se fixează de către coordonatorul de disciplină (la ID) şi titularul de disciplină (la IFR) şi se comunică studenţilor, prin afişare la avizierul facultăţilor sau pe pagina web a DIDIFR, la începutul semestrului. Examinarea poate fi sub formă de probă scrisă, orală sau scrisă şi orală.


PROMOVAREA UNUI AN UNIVERSITAR

Condiţia de promovare la o disciplină este cea specifică sistemului de evaluare cu note. Indiferent de nota obţinută în urma promovării examenului numărul de credite este cel stabilit pentru fiecare disciplină în parte, prin planul de învăţământ.

Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile (European Credit Transfer System - ECTS), potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar.

Este promovat studentul care a obţinut numărul minim de credite prevăzut, pentru fiecare an de studiu, în conformitate cu Regulamentul de credite transferabile.

Este integralist studentul care a obţinut un număr de 60 de credite corespunzătoare disciplinelor obligatorii şi opţionale dintr-un an de studiu.


EXAMENUL DE LICENŢĂ

Examenul de finalizare a studiilor (examenul de licenţă) se organizează şi se desfaşoară potrivit prevederilor Regulamentului cadru şi ale Regulamentelor specifice elaborate de facultăţi şi aprobate de Senatul Universităţii “Ovidius” Constanţa.

Admiterea la susţinerea examenului de licenţă este condiţionată de obţinerea tuturor creditelor aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ a unui program de studiu.

 
Vizitatori online: Trimiteţi orice comentariu sau sugestie prin email la id-ifr@univ-ovidius.ro.
4 © Copyright 2004. Universitatea OVIDIUS Constanţa.
Ultima actualizare: Vineri, 5 Martie 2010